Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2021 Ngày 31 tháng 01 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
25-01-2021 Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. 03
28-01-2021 Quyết định số 391/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng và Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 05
28-01-2021 Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện vàUBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 09
01-01-2021 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 119
20-01-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 123
21-01-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóaXV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 130
06-01-2021 Kế hoạch số 01/KH-UBND số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củacác sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. 134
07-01-2021 Kế hoạch số 02/KH-UBND kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. 140
18-01-2021 Kế hoạch số 08/KH-UBND tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021. 149