"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 76 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-04-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-04-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018.
27-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-04-2018 Quyết định số 1537/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa.
27-04-2018 Quyết định số 1538/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.
26-04-2018 Quyết định số 1505/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
23-04-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
23-04-2018 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 tỉnh Thanh Hóa.
17-04-2018 Quyết định số 1348/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh vÒ viÖc phª duyÖt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa n¨m 2018 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
16-04-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2018.
16-04-2018 Quyết định số 1319/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019.
13-04-2018 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
13-04-2018 Quyết định số 1300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
12-04-2018 Quyết định số 1289/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2018.
11-04-2018 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
11-04-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá cước vận chuyển bằng xe ô tô cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
10-04-2018 Quyết định số 1250/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.
09-04-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
09-04-2018 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
06-04-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
5,361,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner