"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 200 văn bản được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-08-2020 Kế hoạch số 185/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
26-08-2020 Quyết định số 3525/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.
25-08-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ cai nghiện ma túy.
24-08-2020 Kế hoạch số 180/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
24-08-2020 Quyết định số 3462/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
24-08-2020 Quyết định số 3462/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
24-08-2020 Quyết định số 3463/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
24-08-2020 Quyết định số 3472/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-08-2020 Quyết định số 3473/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, Chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.
24-08-2020 Quyết định số 3484/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
21-08-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-08-2020 Quyết định số 3444/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá.
20-08-2020 Kế hoạch số 175/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-08-2020 Kế hoạch số 177/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Bộ luật Lao độngsố 45/2019/QH14.
20-08-2020 Quyết định số 3415/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
18-08-2020 Kế hoạch số 174/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
13-08-2020 Kế hoạch số 170/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề,góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.
13-08-2020 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
12-08-2020 Quyết định số 3258/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
12-08-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
12,413,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner