"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 28 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Kế hoạch số 177/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016.
03-12-2015 Kế hoạch số 162/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” tỉnh Thanh Hóa.
03-12-2015 Kế hoạch số 163/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
01-12-2015 Kế hoạch số 161/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
11-11-2015 Kế hoạch số 152/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
03-11-2015 Kế hoạch số 147/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.
02-11-2015 Kế hoạch số 145/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2016.
02-11-2015 Kế hoạch số 146/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh hóa năm 2016.
13-10-2015 Kế hoạch số 142/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
18-09-2015 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
15-09-2015 Kế hoạch số 128/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015.
31-08-2015 Kế hoạch số 122/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
25-08-2015 Kế hoạch số 121/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
10-08-2015 Kế hoạch số 114/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2015, Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
06-08-2015 Kế hoạch số 113/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát triển kinh tế tập thể năm 2016.
30-07-2015 Kế hoạch số 111/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.
28-07-2015 Kế hoạch số 109/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.
21-07-2015 Kế hoạch số 106/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
23-06-2015 Kế hoạch số 88/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015.
10-06-2015 Kế hoạch số 86/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,788,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner