"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 30 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-10-2018 Kế hoạch số 174/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
03-10-2018 Kế hoạch số 172/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-09-2018 Kế hoạch số 169/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
12-09-2018 Kế hoạch số 165/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
04-09-2018 Kế hoạch số 160/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.
10-08-2018 Kế hoạch số 150/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-07-2018 Kế hoạch số 141/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
04-06-2018 Kế hoạch số 15/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
30-05-2018 Kế hoạch số 112/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường triển khai phòng, chống bệnh không lây nhiễm năm 2018.
25-05-2018 Kế hoạch số 110/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 27/02/2018 của Văn phòng Chính phủ.
24-05-2018 Kế hoạch số 109/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-05-2018 Kế hoạch số 104/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế Thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020.
14-05-2018 Kế hoạch số 103/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2018.
09-05-2018 Kế hoạch số 99/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020.
04-05-2018 Kế hoạch số 90/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020.
09-04-2018 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-04-2018 Kế hoạch số 76/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
23-03-2018 Kế hoạch số 62/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020.
19-03-2018 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
14-03-2018 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
6,677,364 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner