"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 39 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-06-2018 Quyết định số 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa.
05-06-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
29-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4574/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh.
29-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-05-2018 Quyết định số 1806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa.
15-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
14-05-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình công nhận chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-04-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
13-04-2018 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
13-04-2018 Quyết định số 1300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
11-04-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá cước vận chuyển bằng xe ô tô cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
09-04-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
06-04-2018 Quyết định số 1206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-04-2018 Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-03-2018 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-03-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-03-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với cấp xã, phường, thị trấn theo niên độ ngân sách hàng năm.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
5,594,081 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner