"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 26 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2020 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
17-06-2020 Kế hoạch số 134/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-05-2020 Kế hoạch số 115/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
29-05-2020 Kế hoạch số 116/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025.
18-05-2020 Kế hoạch số 107/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
11-05-2020 Kế hoạch số 104/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thu thập, cập nhật bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
05-05-2020 Kế hoạch số 100/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
30-04-2020 Kế hoạch số 99/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
17-04-2020 Kế hoạch số 93/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thông tin - Truyền thông tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
14-04-2020 Kế hoạch số 91/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2020 (theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất năm 2019).
09-04-2020 Kế hoạch số 88/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
07-04-2020 Kế hoạch số 86/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020.
06-04-2020 Kế hoạch số 85/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,thay đổi hình thức làm việc góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10-03-2020 Kế hoạch số 72/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ngày lễ lớn trong năm 2020.
28-02-2020 Kế hoạch số 65/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8.
28-02-2020 Kế hoạch số 67/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
25-02-2020 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Chiêm Xuân và đầu vụ Mùa năm 2020, tỉnh Thanh Hóa.
24-02-2020 Kế hoạch số 59/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-02-2020 Kế hoạch số 53/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
14-02-2020 Kế hoạch số 49/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
11,640,613 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner