"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-02-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
14-02-2020 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2020.
05-02-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
03-02-2020 Quyết định số 412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể.
30-01-2020 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
14-01-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
13-01-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa.
10-01-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
09-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2977/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
09-01-2020 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
08-01-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
03-01-2020 Quyết định số 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
03-01-2020 Quyết định số 21/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.
02-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
10,228,358 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner