"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2021 Ngày 31 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2021 Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 03
29-03-2021 Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 12
Chủ tịch UBND tỉnh
18-03-2021 Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc công bố kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2020, tỉnh Thanh Hóa. 21
25-03-2021 Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chính sách, Thi đua khen thưởngthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 62
25-03-2021 Quyết định số 970/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa. 79
26-03-2021 Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hànhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. 98
26-03-2021 Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa. 101
14,599,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner