"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2006 Ngày 15 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2006 Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và sau Đại học với các trường Đại học nước ngoài. 01
23-06-2006 Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. 12
26-06-2006 Quyết định số 1766/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Vĩnh Lộc. 20
27-06-2006 Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định 3578/QĐ-CT ngày 30/10/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 38
29-06-2006 Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn. 39
29-06-2006 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Quan Sơn. 44
Chủ tịch UBND tỉnh
13-06-2006 Quyết định số 1655/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành nghề TTCN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015. 56
21-06-2006 Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn bảo vệ rừng năm 2006 đối với các diện tích bảo vệ đã quá 5 năm, chưa có sản phẩm hưởng lợi của Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. 75
27-06-2006 Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2005. 78
27-06-2006 Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh. 81
29-06-2006 Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc phê duyệt cơ chế tài chính áp dụng cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng các khu công nghiệp. 83
30-06-2006 Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế Tài chính của Công ty Sông Mã hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. 88
22-06-2006 Công văn số 2546/UBND-KTTC về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 119
23-06-2006 Công văn số 2568/UBND-CN về việc thực hiện đề án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thanh Hóa theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 120
26-06-2006 Công văn số 2597/UBND-KTTC về việc thực hiện quy định chế độ hội nghị, tham quan du lịch. 122
14,126,342 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner