"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2006 Ngày 01 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2006 Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 huyện Tĩnh Gia. 01
07-07-2006 Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 của huyện Quảng Xương. 20
24-07-2006 Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 thị trấn huyện Quảng Xương. 37
Chủ tịch UBND tỉnh
07-07-2006 Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Chiến khu Ngọc Trạo. 42
10-07-2006 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa thành Công ty cổ phần. 45
10-07-2006 Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí giáo viên mầm non ngoài biên chế năm 2006 cho các huyện. 47
10-07-2006 Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc tiến hành sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh. 50
12-07-2006 Quyết định số 1920/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh". 52
12-07-2006 Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Quyết định số 253/2005/QĐ-TTg ngày 12/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ năm 2005. 63
13-07-2006 Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cấp sách cho học sinh các xã đặc biệt khó khăn năm 2006. 68
14-07-2006 Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí đào tạo năm 2006 cho các Trung tâm Chính trị huyện. 72
14-07-2006 Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc phê duyệt tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành của Công ty xổ số kiến thiết Thanh Hóa. 76
17-07-2006 Quyết định số 1948/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật. 78
19-07-2006 Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển mạng lưới Chợ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010, định hướng đến năm 2020". 80
20-07-2006 Quyết định số 2008/QĐ-UBND về việc bàn giao các tiểu dự án thuộc dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005" về Ban Quản lý dự án "Cơ sở hạ tầng nông thôn miền Trung" tỉnh. 100
25-07-2006 Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực huyện Hậu Lộc, giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015. 103
12-07-2006 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 106
19-07-2006 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển. 113
27-07-2006 Công văn số 3134/UBND-NN về việc chuẩn bị tốt công tác phòng chống lụt bão năm 2006. 116
14,125,893 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner