"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2006 Ngày 25 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2006 Quyết định số 2881/2006/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2006 Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn, để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức bồi thường GPMB xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề. 10
09-10-2006 Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hóa. 12
09-10-2006 Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Đông Lượng Việt Nam tại Khu công nghiệp Lễ Môn. 14
10-10-2006 Quyết định số 2833/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã giao cho Chi cục Di dân và Phát triển Kinh tế mới tại Quyết định số 3835/QĐ-CT ngày 17/11/2003 giao cho Lâm trường Thanh Kỳ quản lý, sử dụng. 16
10-10-2006 Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc Phê duyệt cho DN Hải Thịnh thuê đất tại cụm làng nghề Hà lĩnh huyện Hà Trung. 18
13-10-2006 Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Vĩnh Long - Vĩnh Lộc, giao cho Bưu điện tỉnh Thanh Hóa thuê. 20
16-10-2006 Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Xuân Trường giao cho BHXH huyện Thọ Xuân xây dựng trụ sở làm việc. 22
17-10-2006 Quyết định số 2908/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Miền núi giao cho UBND huyện Thường Xuân quản lý theo quy định của pháp luật. 24
23-10-2006 Quyết định số 3011/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Đường điện 0,4KV xã Phúc Đường, huyện Như Thanh. 26
Chủ tịch UBND tỉnh
02-10-2006 Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế quản lý Dự án "Chương trình ĐTN" Trường Kỹ thuật Công nghiệp Thanh Hóa sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ CHLB Đức. 43
02-10-2006 Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Nông Cống. 50
02-10-2006 Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Vĩnh Lộc. 52
02-10-2006 Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao thuộc UBND huyện Quan Sơn. 54
02-10-2006 Quyết định số 2724/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn thực hiện di dân Tái định cư Dự án hồ Cửa Đạt năm 2006. 56
02-10-2006 Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Hợp tác xã năm 2007. 59
04-10-2006 Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh QLNN về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. 61
06-10-2006 Quyết định số 2797/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình thực hiện đầu tư năm 2007 thuộc Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do WB tài trợ đã được giao kế hoạch vốn IDA năm 2005. 64
09-10-2006 Quyết định số 2811/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thủy lợi phí và thu nợ vụ mùa năm 2006. 69
11-10-2006 Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Đông Sơn. 70
12-10-2006 Quyết định số 2853/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển chợ Đông Thọ thuộc Công ty Sông Mã thành công ty cổ phần. 72
12-10-2006 Quyết định số 2856/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 74
13-10-2006 Quyết định số 2877/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Xây dựng số 2 - Công ty Sông Mã - để cổ phần hoá. 77
13-10-2006 Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Sông Mã - để cổ phần hoá. 78
16-10-2006 Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch hỗ trợ vốn đầu tư phát triển công trình do cấp huyện quản lý năm 2006. 79
19-10-2006 Quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án JBIC thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa. 85
19-10-2006 Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc công nhận làng Văn hóa, cơ quan văn hóa cấp tỉnh năm 2005. 87
23-10-2006 Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 638/QĐ-CT ngày 04/3/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh "về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị". 92
23-10-2006 Quyết định số 3021/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh. 93
04-10-2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 96
10-10-2006 Kế hoạch số 4275/KH-UBND thực hiện Chương trình truyền thông phòng chống ma tuý giai đoạn 2006-1010. 99
17-10-2006 Công văn số 4399/UBND-CN về việc ăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 104
23-10-2006 Công văn số 4460/UBND-TH về việc thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 106
03-10-2006 Thông báo số 4171/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 và nội dung phiên họp tháng 10/2006. 109
14,125,910 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner