"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2007 Ngày 15 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2007 Quyết định số 390/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2007-2010. 01
13-02-2007 Quyết định số 573/2007/QĐ-UBND về việc tổ chức, nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ khuyến nông viên cơ sở, công tác viên khuyến nông giai đoạn 2007-2010. 07
02-03-2007 Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức. 11
07-03-2007 Quyết định số 719/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2007 Quyết định số 566/QĐ-UBND- về việc thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao UBND các xã thuộc huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân quản lý, sử dụng. 04
Chủ tịch UBND tỉnh
30-01-2007 Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Mẫu thẻ và quản lý, sử dụng thẻ công chức. 59
05-02-2007 Quyết định số 432/QĐ-UBND về việcpPhê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 63
07-02-2007 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc chê duyệt suất đầu tư lâm sinh Dự án 661, thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2007 đến 2010. 84
12-02-2007 Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc cơ cấu tổ chức thuộc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 88
27-02-2007 Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc chuyển Ban QLDA khu vực lâm nghiệp và QL rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh thành Ban QL rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu. 90
28-02-2007 Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007. 93
02-03-2007 Quyết định số 681/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. 100
02-03-2007 Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện chế độ cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn năm 2007. 126
14,662,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner