"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2008 Ngày 15 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-12-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 01
29-12-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008. 09
29-12-2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 18
29-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND về cơ chế chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 21
29-12-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 24
29-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2008 trên đại bàn tỉnh Thanh Hóa. 26
29-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2008. 27
29-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 29
29-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2006. 32
29-12-2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. 35
29-12-2007 Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. 38
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2007 Quyết định số 4090/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 40
31-12-2007 Quyết định số 4238/2007/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2008. 44
31-12-2007 Quyết định số 4242/2007/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2008. 45
14-01-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 89
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2008 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình công tác năm 2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 79
Chủ tịch UBND tỉnh
03-01-2008 Quyết định số 12/QĐ-UBND ban hành quy chế h oạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Nước sạch và VSMT của tỉnh Thanh Hóa. 96
09-01-2008 Quyết định số 79/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh, cấp huyện. 104
14-01-2008 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh năm 2007 làm nhà cho các gia đình chính sách. 111
14-01-2008 Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời số khó khăn năm 2008 theo Quyết định số 134/2004/QĐ - TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 122
09-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ chiêm năm 2008. 134
14-01-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản. 136
16-01-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 138
7,862,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner