"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2009 Ngày 30 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-12-2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách nhà nước, chi Ngân sách địa phương năm 2008. 01
16-12-2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010. 04
16-12-2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 20
16-12-2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. 26
16-12-2009 Nghị quyết số 136/2009/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010. 62
16-12-2009 Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 64
16-12-2009 Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 66
16-12-2009 Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND về chủ trương ban hành qui định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. 70
16-12-2009 Nghị quyết số 140/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2010. 72
16-12-2009 Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 80
16-12-2009 Nghị quyết số 142/2009/NQ-HĐND về chủ trương chuyển đổi 24 trường Trung học phổ thông bán công sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập. 87
16-12-2009 Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND về chủ trương ban hành chính sách thu hút những người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ giải quyết đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn. 89
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2009 Quyết định số 4540/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 99
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2009 Quyết định số 4539/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010. 91
25-12-2009 Quyết định số 4609/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. 108
31-12-2009 Quyết định số 4729/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 116
Chủ tịch UBND tỉnh
23-12-2009 Quyết định số 4569/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2010. 117
29-12-2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 121
14,095,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner