"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2009 Ngày 14 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2009 Quyết định số 2539/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số khoản, mục của Quyết định số 4100/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các công trình cấp huyện quản lý. 01
06-08-2009 Quyết định số 2545/2009/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
07-08-2009 Quyết định số 2622/2009/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu Kinh tế Nghi Sơn. 15
10-08-2009 Quyết định số 2642/2009/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2009 Quyết định số 2546/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hải Thượng để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường GPMB và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có rừng trồng sản xuất sang đất phi nông nghiệp phục vụ Dự án: Xây dựng nghĩa trang nhân dân. 08
06-08-2009 Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc cho phép Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thiệu Hoá. 13
14-08-2009 Quyết định số 2742/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 27
Chủ tịch UBND tỉnh
03-08-2009 Quyết định số 2497/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương kéo dài nhiệm vụ chi của các nguồn vốn năm 2008 sang thực hiện năm 2009. 30
03-08-2009 Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch (điều chỉnh) mạng lưới Cụm công nghiệp - TCCN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 33
04-08-2009 Quyết định số 2528/QĐ-UBND quy định một số nội dung và mức chi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ. 41
05-08-2009 Quyết định số 2532/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho 02 hộ Chùa Bắc xã Hải Yến, xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 44
05-08-2009 Quyết định số 2533/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây cho hộ ông Mai Đình Lương, Khu Chùa Bắc, xã Hải Yến, thuộc dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 46
05-08-2009 Quyết định số 2535/QĐ-UBND phê duyệt Phương thức mua tài liệu cho các trường mầm non thuộc vùng 135 theo Nghị quyết 37/NQ-TW. 48
05-08-2009 Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2009, 2010. 54
06-08-2009 Quyết định số 2549/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh định mức thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Thanh Hoá. 68
07-08-2009 Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 của một số công trình, dự án đã được phê duyệt giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009. 70
07-08-2009 Quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương kéo dài nhiệm vụ chi của các nguồn vốn Kế hoạch năm 2008 sang thực hiện đến hết năm 2009. 73
07-08-2009 Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 từ nguồn vốn Trung ương trước dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và 2011 cho tỉnhThanh Hóa. 78
11-08-2009 Quyết định số 2666/QĐ-UBND tiến hành chuyển đổi Nông trường Thống Nhất thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 91
11-08-2009 Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính. 93
12-08-2009 Quyết định số 2689/QĐ-UBND về việc giao rà soát điểm thủ tục hành chính cấp xã. 97
12-08-2009 Quyết định số 2690/QĐ-UBND về việc giao rà soát điểm thủ tục hành chính cấp huyện. 98
14-08-2009 Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc thành lập Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa. 99
14-08-2009 Quyết định số 2750/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 101
14-08-2009 Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch trên cơ sở Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo Thanh Hoá. 109
12,128,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner