"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2009 Ngày 30 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2009 Quyết định số 3652/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Lộc. 01
16-10-2009 Quyết định số 3654/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lang Chánh. 10
19-10-2009 Quyết định số 3712/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012". 29
19-10-2009 Quyết định số 3713/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" giai đoạn 2009 - 2012. 41
Chủ tịch UBND tỉnh
19-10-2009 Quyết định số 3711/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Thanh Hoá. 58
19-10-2009 Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB cho các hộ xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 64
19-10-2009 Quyết định số 3717/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Hải Yến, Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 70
20-10-2009 Quyết định số 3729/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2015. 72
21-10-2009 Quyết định số 3766/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo Chỉ thị 618/CT-TTr ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 81
22-10-2009 Quyết định số 3778/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai lập quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 90
23-10-2009 Quyết định số 3813/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020 tỉnh Thanh Hoá. 94
26-10-2009 Quyết định số 3819/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung kinh phí dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc (thôn Tân Thành, xã Mai Lâm) xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 97
26-10-2009 Quyết định số 3822/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em Thanh Hoá, giai đoạn 2009 - 2010. 99
30-10-2009 Quyết định số 3869/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 109
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2009 Quyết định số 3657/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 18
23-10-2009 Quyết định số 3788/2009/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 50
12,433,580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner