"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2010 Ngày 15 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2010 Quyết định số 2648/2010/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu Du lịch và Đô thị Cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 01
09-08-2010 Quyết định số 2756/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nội dung thông tin của Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 39
12-08-2010 Quyết định số 2792/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá. 46
12-08-2010 Quyết định số 2801/2010/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại Thanh Hoá; chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Thanh Hoá và chi tiêu tiếp khách trong nước. 52
13-08-2010 Quyết định số 2850/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2010 Quyết định số 2654/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2010. 11
05-08-2010 Quyết định số 2689/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. 22
09-08-2010 Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị Cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 29
13-08-2010 Quyết định số 2844/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 796797 do UBND tỉnh ký ngày 02/3/1996 của Nông trường Phúc Do tại huyện Cẩm Thuỷ; cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thanh Hoá thuê đất để sử dụng vào mục đích: Sản xuất kinh doanh nông nghiệp tại huyện Cẩm Thuỷ. 56
13-08-2010 Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Phúc Do thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thanh Hoá giao cho UBND các xã Cẩm Ngọc, Cẩm Phú, huyện Cẩm Thuỷ quản lý theo quy định của pháp luật. 61
13-08-2010 Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Thạch Thành thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thanh Hoá cho UBND xã Thạch Sơn và UBND xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành quản lý theo quy định của pháp luật. 63
13-08-2010 Quyết định số 2848/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 975841 do UBND tỉnh ký ngày 24/11/2000 của Nông trường Thạch Thành tại huyện Thạch Thành; cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thanh Hoá thuê đất để sử dụng vào mục đích: Sản xuất kinh doanh nông nghiệp tại huyện Thạch Thành. 65
Chủ tịch UBND tỉnh
03-08-2010 Quyết định số 2659/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Sơn xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 75
04-08-2010 Quyết định số 2671/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 77
05-08-2010 Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích cho các hộ dân thuộc xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia di chuyển trước thời hạn để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án: Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn I. 80
05-08-2010 Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường cây cối, hoa màu cho các hộ dân thuộc thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Hạng mục: Khu vực mở rộng mặt bằng nhà máy). 84
05-08-2010 Quyết định số 2715/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường cây cối, hoa màu cho các hộ dân thuộc thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (đợt 8) để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Hạng mục: Khu vực mở rộng mặt bằng nhà máy). 87
05-08-2010 Quyết định số 2716/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí về chính sách hỗ trợ cho các hộ dân thuộc xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia di chuyển để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án: Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn I (Hạng mục: Khu vực mặt bằng mở rộng nhà máy). 91
09-08-2010 Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường cây cối, hoa màu và chính sách hỗ trợ cho 10 hộ dân thuộc thôn Tân Thành, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Hạng mục: Đường gom vào khu lán trại nhà thầu). 95
09-08-2010 Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường cây cối, hoa màu và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân thuộc thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (đợt 4) để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Hạng mục: Khu vực mặt bằng mở rộng Nhà máy). 98
09-08-2010 Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 103
11-08-2010 Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá. 105
12-08-2010 Quyết định số 2802/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 110
12-08-2010 Quyết định số 2803/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 112
12-08-2010 Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, Mai Lâm, Tĩnh Hải - huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 116
12-08-2010 Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Bản Cát, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 121
12-08-2010 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Phú, Hà Thành, xã Hải Hà thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 124
13-08-2010 Quyết định số 2824/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 127
13-08-2010 Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Nông Cống 5, huyện Nông Cống thành Trường Trung học phổ thông Triệu Thị Trinh, huyện Nông Cống. 130
14,130,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner