"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2010 Ngày 30 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2010 Quyết định số 3680/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tại Khu đô thị mới Đông Sơn, huyện Đông Sơn để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng Dự án: Khu Đô thị mới Đông Sơn, huyện Đông Sơn. 01
21-10-2010 Quyết định số 3761/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao. 04
Chủ tịch UBND tỉnh
18-10-2010 Quyết định số 3681/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 06
19-10-2010 Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, thực hiện dự án: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 20
19-10-2010 Quyết định số 3730/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 Địa điểm: Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 24
20-10-2010 Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 28
20-10-2010 Quyết định số 3746/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 32
20-10-2010 Quyết định số 3747/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 37
20-10-2010 Quyết định số 3748/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Bắc Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 42
20-10-2010 Quyết định số 3749/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Hậu, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 46
20-10-2010 Quyết định số 3750/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 51
20-10-2010 Quyết định số 3751/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Phú, Hà Thành, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 55
20-10-2010 Quyết định số 3752/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 58
20-10-2010 Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho UBND xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 62
21-10-2010 Quyết định số 3763/QĐ-UBND huỷ bỏ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 về Quy chế công nhận danh hiệu Làng văn hoá, Khu phố văn hoá cấp tỉnh. 64
21-10-2010 Quyết định số 3771/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 66
21-10-2010 Quyết định số 3772/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc trụ sở xã Hải Hà, thực hiện dự án: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 69
21-10-2010 Quyết định số 3773/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 74
21-10-2010 Quyết định số 3774/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 77
21-10-2010 Quyết định số 3775/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 81
21-10-2010 Quyết định số 3776/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 90
21-10-2010 Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 94
26-10-2010 Quyết định số 3837/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Tân Thành, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 98
26-10-2010 Quyết định số 3838/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu cho UBND xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 100
26-10-2010 Quyết định số 3839/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 102
27-10-2010 Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thuê đất, thuê mặt nước và thời gian miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án: Bến số 3 - Cảng Nghi Sơn, thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 104
29-10-2010 Quyết định số 3899/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho UBND xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 108
29-10-2010 Kế hoạch số 60/KH-UBND công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2010 và năm 2011. 114
19-10-2010 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2010. 118
21-10-2010 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2015. 123
14,131,433 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner