"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2010 Ngày 31 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2010 Quyết định số 1694/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý tài chính của UBND cấp xã. 01
24-05-2010 Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc ủỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước. 05
24-05-2010 Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão; cờ hộ đê cho xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão trong phạm vi tỉnh Thanh Hoá. 06
Chủ tịch UBND tỉnh
17-05-2010 Quyết định số 1655/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án đầu tư năm 2010 thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá, thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 09
18-05-2010 Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 16
20-05-2010 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 23
20-05-2010 Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 27
20-05-2010 Quyết định số 1697/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn. 31
20-05-2010 Quyết định số 1698/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Đại Đồng, Bản Cát, Tháp Sơn, Tân Thành, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 35
25-05-2010 Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý thuộc Chương trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. 42
25-05-2010 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương chuyển nguồn vốn và nhiệm vụ chi của kế hoạch năm 2009 sang thực hiện năm 2010. 64
25-05-2010 Quyết định số 1768/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục năm học 2010 - 2011. 83
27-05-2010 Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 101
27-05-2010 Quyết định số 1790/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thôn Tân Thành, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 105
27-05-2010 Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 107
27-05-2010 Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 112
27-05-2010 Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc, thực hiện dự án Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn (thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 116
27-05-2010 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 119
27-05-2010 Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 122
31-05-2010 Kế hoạch số 31/KH-UBND hành động thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". 127
14,126,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner