"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2010 Ngày 30 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-06-2010 Quyết định số 2138/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phối hợp cung cấp thông tin, thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
28-06-2010 Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc "Đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh". 07
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-06-2010 Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Yên Mỹ, tỉnh Thanh Hóa. 16
16-06-2010 Quyết định số 2135/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Sông Mực, tỉnh Thanh Hóa. 20
16-06-2010 Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 24
18-06-2010 Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 28
18-06-2010 Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (Phần diện tích kẹp giữa dự án đường 513 và khu mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn). 31
18-06-2010 Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 35
18-06-2010 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Đồng Bể, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 39
18-06-2010 Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt, bão Công trình: Hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 43
18-06-2010 Quyết định số 2172/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 46
21-06-2010 Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 50
21-06-2010 Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Bỉnh Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 54
21-06-2010 Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Thung Bằng, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa. 57
21-06-2010 Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Đồng Chùa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 61
24-06-2010 Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, thực hiện Dự án Nhà máy hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 64
25-06-2010 Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp và Thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 74
29-06-2010 Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Hao Hao, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 111
29-06-2010 Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Đầu mối Bái Thượng, tỉnh Thanh Hoá. 115
18-06-2010 Kế hoạch số 37/KH-UBND kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh. 118
22-06-2010 Kế hoạch số 38/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020". 127
14,131,447 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner