"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2011 Ngày 31 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2011 Quyết định số 851/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2011. 01
22-03-2011 Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hóa. 26
22-03-2011 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thanh Hóa. 28
22-03-2011 Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Thanh Hóa. 30
22-03-2011 Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Thanh Hóa. 32
22-03-2011 Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Thanh Hóa. 34
22-03-2011 Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Thanh Hóa. 36
29-03-2011 Quyết định số 929/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 38
29-03-2011 Quyết định số 930/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nông Cống, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 40
29-03-2011 Quyết định số 931/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tĩnh Gia, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 42
29-03-2011 Quyết định số 932/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn , nhiệm kỳ 2011 - 2016. 44
29-03-2011 Quyết định số 933/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 46
29-03-2011 Quyết định số 934/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương , nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
29-03-2011 Quyết định số 935/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
29-03-2011 Quyết định số 936/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 52
29-03-2011 Quyết định số 937/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 54
29-03-2011 Quyết định số 938/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 56
29-03-2011 Quyết định số 939/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
29-03-2011 Quyết định số 940/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 60
29-03-2011 Quyết định số 941/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 62
29-03-2011 Quyết định số 942/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 64
29-03-2011 Quyết định số 943/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 66
29-03-2011 Quyết định số 944/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 68
29-03-2011 Quyết định số 945/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 70
29-03-2011 Quyết định số 946/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thành, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 72
29-03-2011 Quyết định số 947/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 74
29-03-2011 Quyết định số 948/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 76
29-03-2011 Quyết định số 949/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đạ i biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thường Xuân, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 78
29-03-2011 Quyết định số 950/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đạ i biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 80
29-03-2011 Quyết định số 951/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đạ i biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 82
29-03-2011 Quyết định số 952/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đạ i biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 84
29-03-2011 Quyết định số 953/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đạ i biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quan Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 86
29-03-2011 Quyết định số 954/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đạ i biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 88
29-03-2011 Quyết định số 955/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đạ i biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mường Lát, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 90
Chủ tịch UBND tỉnh
15-03-2011 Quyết định số 798/QĐ-UBND thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 92
21-03-2011 Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 97
23-03-2011 Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông tỉnh giao cho huyện quản lý năm 2011. 104
24-03-2011 Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2020. 107
25-03-2011 Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc phân cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 121
14,095,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner