"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2011 Ngày 15 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2011 Quyết định số 1040/2011/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
06-04-2011 Quyết định số 1060/2011/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2011 Quyết định số 1019/QĐ-UBND số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 19
06-04-2011 Quyết định số 1073/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 1 tỉnh Thanh Hóa. 22
06-04-2011 Quyết định số 1074/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 2 tỉnh Thanh Hóa. 24
06-04-2011 Quyết định số 1075/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 3 tỉnh Thanh Hóa. 26
06-04-2011 Quyết định số 1076/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 4 tỉnh Thanh Hóa. 28
06-04-2011 Quyết định số 1077/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 5 tỉnh Thanh Hóa. 30
06-04-2011 Quyết định số 1078/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 6 tỉnh Thanh Hóa. 32
06-04-2011 Quyết định số 1079/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 7 tỉnh Thanh Hóa. 34
06-04-2011 Quyết định số 1080/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 8 tỉnh Thanh Hóa. 36
06-04-2011 Quyết định số 1081/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 9 tỉnh Thanh Hóa. 38
06-04-2011 Quyết định số 1082/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 10 tỉnh Thanh Hóa. 40
06-04-2011 Quyết định số 1083/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 11 tỉnh Thanh Hóa. 42
06-04-2011 Quyết định số 1084/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 12 tỉnh Thanh Hóa. 44
06-04-2011 Quyết định số 1085/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 13 tỉnh Thanh Hóa. 46
06-04-2011 Quyết định số 1086/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 14 tỉnh Thanh Hóa. 48
06-04-2011 Quyết định số 1087/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 15 tỉnh Thanh Hóa. 50
06-04-2011 Quyết định số 1088/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 16 tỉnh Thanh Hóa. 52
06-04-2011 Quyết định số 1089/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 17 tỉnh Thanh Hóa. 54
06-04-2011 Quyết định số 1090/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 18 tỉnh Thanh Hóa. 56
06-04-2011 Quyết định số 1091/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 19 tỉnh Thanh Hóa. 58
06-04-2011 Quyết định số 1092/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 20 tỉnh Thanh Hóa. 60
06-04-2011 Quyết định số 1093/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 21 tỉnh Thanh Hóa. 62
06-04-2011 Quyết định số 1094/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 22 tỉnh Thanh Hóa. 64
06-04-2011 Quyết định số 1095/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 23 tỉnh Thanh Hóa. 66
06-04-2011 Quyết định số 1096/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 24 tỉnh Thanh Hóa. 68
06-04-2011 Quyết định số 1097/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 25 tỉnh Thanh Hóa. 70
06-04-2011 Quyết định số 1098/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 26 tỉnh Thanh Hóa. 72
06-04-2011 Quyết định số 1099/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 27 tỉnh Thanh Hóa. 74
06-04-2011 Quyết định số 1100/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 28 tỉnh Thanh Hóa. 76
06-04-2011 Quyết định số 1101/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 29 tỉnh Thanh Hóa. 78
06-04-2011 Quyết định số 1102/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 30 tỉnh Thanh Hóa. 80
06-04-2011 Quyết định số 1103/QĐ-UBND thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 31 tỉnh Thanh Hóa. 82
14-04-2011 Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thiệu Hóa. 84
Chủ tịch UBND tỉnh
04-04-2011 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc công nhận Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa. 86
04-04-2011 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân (xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia), thực hiện dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 88
06-04-2011 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. 93
07-04-2011 Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn (hạng mục mặt bằng cảng khu J). 95
09-04-2011 Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 98
14-04-2011 Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp huyện quản lý và xây dựng công sở cơ quan hành chính Nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2011. 100
14-04-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011. 106
15-04-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2011 - 2012. 109
19-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. 113
20-04-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2011. 118
14,095,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner