"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2011 Ngày 30 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2011 Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, cho phép Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương Chi nhánh Thanh Hóa chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất, để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch số 3 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 01
25-05-2011 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà ở sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
Chủ tịch UBND tỉnh
16-05-2011 Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban và các Ủy viên Ban Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa. 13
16-05-2011 Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch tạm ứng kinh phí năm 2011 thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 14
16-05-2011 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2011. 21
18-05-2011 Quyết định số 1546/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 25
18-05-2011 Quyết định số 1552/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2011 tỉnh Thanh Hóa. 32
19-05-2011 Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2011, cho các công trình, dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn. 36
19-05-2011 Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa. 39
19-05-2011 Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Thanh Hóa. 44
20-05-2011 Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Y học tỉnh Thanh Hóa. 47
23-05-2011 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 56
23-05-2011 Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng đã tỉnh Thanh Hóa. 58
24-05-2011 Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2009 - 2010. 67
25-05-2011 Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa. 75
27-05-2011 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn quy trình đánh giá xã đạt các tiêu chí nông thôn mới. 78
30-05-2011 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện Dự án: Hạ tầng khu công nghiệp I dịch vụ dầu khí Nghi Sơn. 90
18-05-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. 121
24-05-2011 Chỉ thị số 32/CT-UBND thanh tra chuyên đề diện rộng đối với sản phẩm thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2011. 123
14,131,670 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner