"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2011 Ngày 30 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2011 Quyết định số 2292/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 01
22-07-2011 Quyết định số 2374/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 29
22-07-2011 Quyết định số 2382/2011/QĐ-UBND quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Nông dân tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2011 - 2016. 34
25-07-2011 Quyết định số 2413/2011/QĐ-UBND về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước thời kỳ 2011 - 2015. 41
25-07-2011 Quyết định số 2414/2011/QĐ-UBND về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý thời kỳ 2011 - 2015. 63
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
25-07-2011 Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020" tỉnh Thanh Hóa. 94
28-07-2011 Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá thuê đất thời kỳ ổn định 5 năm tiếp theo đối với các dự án hết thời hạn ổn định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 102
29-07-2011 Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc dính chính Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. 107
29-07-2011 Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 108
21-07-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 123
29-07-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. 131
14,131,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner