"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2011 Ngày 15 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2011 Quyết định số 4033/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2011 Quyết định số 3955/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 05
Chủ tịch UBND tỉnh
07-12-2011 Quyết định số 4030/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Thanh Hóa. 14
07-12-2011 Quyết định số 4032/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật. 17
09-12-2011 Quyết định số 4070/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 28
09-12-2011 Quyết định số 4071/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 29
09-12-2011 Quyết định số 4072/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 30
09-12-2011 Quyết định số 4073/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 31
09-12-2011 Quyết định số 4074/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 32
09-12-2011 Quyết định số 4075/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 33
09-12-2011 Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 34
09-12-2011 Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 35
09-12-2011 Quyết định số 4078/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 36
09-12-2011 Quyết định số 4079/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 37
09-12-2011 Quyết định số 4080/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 38
09-12-2011 Quyết định số 4081/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 39
09-12-2011 Quyết định số 4082/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 40
09-12-2011 Quyết định số 4083/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 41
09-12-2011 Quyết định số 4084/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 42
09-12-2011 Quyết định số 4085/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 43
09-12-2011 Quyết định số 4086/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 44
09-12-2011 Quyết định số 4087/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 45
09-12-2011 Quyết định số 4088/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 46
09-12-2011 Quyết định số 4089/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 47
09-12-2011 Quyết định số 4090/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 48
09-12-2011 Quyết định số 4091/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 49
09-12-2011 Quyết định số 4092/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 50
09-12-2011 Quyết định số 4093/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 51
09-12-2011 Quyết định số 4094/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 52
09-12-2011 Quyết định số 4095/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 53
09-12-2011 Quyết định số 4096/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 54
13-12-2011 Quyết định số 4133/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 55
13-12-2011 Quyết định số 4134/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 56
13-12-2011 Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 57
13-12-2011 Quyết định số 4136/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 58
13-12-2011 Quyết định số 4137/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 59
13-12-2011 Quyết định số 4138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 60
13-12-2011 Quyết định số 4139/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 61
13-12-2011 Quyết định số 4140/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 62
13-12-2011 Quyết định số 4141/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 63
13-12-2011 Quyết định số 4142/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 64
13-12-2011 Quyết định số 4143/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 65
13-12-2011 Quyết định số 4144/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 66
13-12-2011 Quyết định số 4145/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 67
13-12-2011 Quyết định số 4146/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 68
13-12-2011 Quyết định số 4147/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 69
13-12-2011 Quyết định số 4148/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 70
13-12-2011 Quyết định số 4150/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc cầu Ghép – huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 71
14-12-2011 Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 94
14-12-2011 Quyết định số 4173/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 95
14-12-2011 Quyết định số 4174/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 96
14-12-2011 Quyết định số 4175/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 97
14-12-2011 Quyết định số 4176/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 98
14-12-2011 Quyết định số 4177/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 99
14-12-2011 Quyết định số 4178/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 100
14-12-2011 Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 101
14-12-2011 Quyết định số 4180/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 102
14-12-2011 Quyết định số 4181/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 103
14-12-2011 Quyết định số 4182/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 104
14-12-2011 Quyết định số 4183/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 105
14-12-2011 Quyết định số 4184/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 106
14-12-2011 Quyết định số 4185/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 107
14-12-2011 Quyết định số 4186/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 108
14-12-2011 Quyết định số 4187/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 109
14-12-2011 Quyết định số 4188/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 110
14-12-2011 Quyết định số 4189/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 111
14-12-2011 Quyết định số 4190/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 112
14-12-2011 Quyết định số 4191/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 113
14-12-2011 Quyết định số 4192/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 114
14-12-2011 Quyết định số 4193/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 115
14-12-2011 Quyết định số 4194/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 116
14-12-2011 Quyết định số 4195/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 117
14-12-2011 Quyết định số 4196/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 118
14-12-2011 Quyết định số 4197/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 119
14-12-2011 Quyết định số 4198/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 120
02-12-2011 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. 121
07-12-2011 Chỉ thị số 30/CT-UBND về nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 126
14,130,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner