"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2012 Ngày 29 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2012 Quyết định số 466/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy chế đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh. 01
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
17-02-2012 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 03
17-02-2012 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. 04
17-02-2012 Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. 05
17-02-2012 Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 06
17-02-2012 Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá. 07
17-02-2012 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc công bố dịch cúm gia cầm H5N1 trên đàn gia cầm tại các xã: Dân Lực, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn; xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn; xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia; xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn; xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành; các xã: Vạn Thiện, Thăng Bình, Thăng Long và thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống. 08
17-02-2012 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2012. 10
17-02-2012 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối của địa phương năm 2012. 43
20-02-2012 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 46
22-02-2012 Quyết định số 488/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, năm 2012. 48
22-02-2012 Quyết định số 489/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục kế hoạch quy hoạch năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 67
23-02-2012 Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người và bệnh lở mồm long móng gia súc. 76
23-02-2012 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng thâm canh Luồng tập trung tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2011 - 2020. 79
29-02-2012 Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị thực hiện chính sách phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 92
29-02-2012 Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc, thực hiện Dự án: Khu dân cư Đông Nam Khu đô thị Đông Phát, Thành phố Thanh Hoá. 96
20-02-2012 Kế hoạch số 12/KH-UBND thực hiện vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Thanh Hóa, năm 2012. 110
14,095,783 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner