"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2012 Ngày 15 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2012 Quyết định số 1666/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Đề án xây dựng Xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020". 01
01-06-2012 Quyết định số 1667/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí công nhận "Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn Xã hội học tập". 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-06-2012 Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hạc Thành. 30
Chủ tịch UBND tỉnh
01-06-2012 Quyết định số 1665/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục năm học 2012 - 2013. 32
05-06-2012 Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) và nhân viên hành chính (NVHC) các trường mầm non công lập. 52
05-06-2012 Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 55
11-06-2012 Quyết định số 1786/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020. 56
13-06-2012 Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc đổi tên thôn thuộc xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Tâm, giải thể, sáp nhập thôn thuộc xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thuỷ. 62
14-06-2012 Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá. 63
14-06-2012 Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá. 78
14-06-2012 Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc phê duyệt chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 92
15-06-2012 Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài. 102
12-06-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 104
13-06-2012 Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 109
14,095,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner