"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2012 Ngày 31 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2012 Quyết định số 2156/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với các MBQH có quy mô nhỏ hơn 10 ha trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và nhỏ hơn 20 ha trên địa bàn huyện Nga Sơn. 01
13-07-2012 Quyết định số 2182/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3350/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015. 04
20-07-2012 Quyết định số 2264/2012/QĐ-UBND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 11
20-07-2012 Quyết định số 2265/2012/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 14
27-07-2012 Quyết định số 2381/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2012 Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc đổi tên Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hoá thành Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hoá và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch – Kiến trúc. 17
Chủ tịch UBND tỉnh
02-07-2012 Quyết định số 2044/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Đồng Bể - Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 34
06-07-2012 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc công bố kết quả cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2011, tỉnh Thanh Hoá. 38
09-07-2012 Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc thành lập mới, giải thể các Trạm Kiểm lâm trực thuộc các Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên. 43
12-07-2012 Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ giải quyết tranh chấp lao động, đình công xảy ra tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 45
12-07-2012 Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3350/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015. 47
18-07-2012 Quyết định số 2241/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cói tỉnh thanh Hoá đến năm 2020. 53
18-07-2012 Quyết định số 2242/QĐ-UBND phân công đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã về công tác tại các xã thuộc 07 huyện nghèo: Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát tỉnh Thanh Hóa. 64
24-07-2012 Quyết định số 2312/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ, tỉnh Thanh Hóa. 70
05-07-2012 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc Gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh Thanh Hoá. 74
12-07-2012 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015. 77
26-07-2012 Kế hoạch số 65/KH-UBND thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Thanh Hoá. 86
26-07-2012 Kế hoạch số 66/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 115
14,095,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner