"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2012 Ngày 15 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2012 Quyết định số 2553/2012/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
14-08-2012 Quyết định số 2581/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
01-08-2012 Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 12
02-08-2012 Quyết định số 2446/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông Dân tộc nội trú - tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015. 13
03-08-2012 Quyết định số 2456/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ Sông Mực, tỉnh Thanh Hóa. 24
03-08-2012 Quyết định số 2465/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020. 30
07-08-2012 Quyết định số 2492/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm dịch động vật liên ngành phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 37
07-08-2012 Quyết định số 2493/QĐ-UBND phê duyệt đề án sữa chữa, nâng cấp các trạm bơm tỉnh Thanh Hoá. 39
07-08-2012 Quyết định số 2496/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội trồng Luồng huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 63
10-08-2012 Quyết định số 2546/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án phòng, chống lũ, lụt đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa nước Cửa Đạt xả lũ và xảy ra sự cố trong mùa mưa bão năm 2012. 65
13-08-2012 Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đổi tên và phê duyệt Điều lệ đối với Hội Cựu giáo chức có phạm vi hoạt động trong xã. 82
15-08-2012 Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 84
15-08-2012 Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013. 96
03-08-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013. 110
14-08-2012 Kế hoạch số 70/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 116
14,095,471 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner