"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2012 Ngày 15 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
04-09-2012 Quyết định số 2841/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hoá. 01
11-09-2012 Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Bia Đền thờ Tạ Tướng Công, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc. 08
11-09-2012 Quyết định số 2953/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ Đỗ Văn Gạo, xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa. 09
11-09-2012 Quyết định số 2955/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Thanh Hoá năm 2012 và dự toán kinh phí đến năm 2015. 10
12-09-2012 Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hoá. 23
13-09-2012 Quyết định số 2987/QĐ-UBND uỷ quyền phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công tác bảo trì các tuyến Đường huyện giai đoạn 2012 - 2013. 29
14-09-2012 Quyết định số 2990/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Lương Đình (nơi thờ Tướng quân Lương Tuyên Quang), xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia. 31
14-09-2012 Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nghè Kỳ Ngãi, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc. 32
14-09-2012 Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Lê Văn, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân. 33
14-09-2012 Quyết định số 2993/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Lê Duy (nơi thờ Hoàng giáp Lê Văn Hiển), xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. 34
14-09-2012 Quyết định số 2994/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền Cùng, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy. 35
14-09-2012 Quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Phủ Tuế, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia. 36
14-09-2012 Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. 37
14-09-2012 Quyết định số 2997/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Chùa Đống Cao, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. 38
14-09-2012 Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình làng Vực, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. 39
14-09-2012 Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Xuân Áng, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. 40
14-09-2012 Quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Nguyễn (Nơi thờ Tướng quân Nguyễn Bá Lệ), xã Nga Hải, huyện Nga Sơn. 41
14-09-2012 Quyết định số 3011/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cách mạng Nhà bà Vũ TThanh Hóa Lịch, xã Hà Tân, huyện Hà Trung. 42
14-09-2012 Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Lê Minh (Nơi thờ Lê Văn Tiến - Nhân sĩ yêu nước, cựu tù Côn Đảo), xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. 43
14-09-2012 Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Én, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy. 44
14-09-2012 Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền Thiều, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc. 45
14-09-2012 Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Trương Nho, xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc. 46
14-09-2012 Quyết định số 3017/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Uy Hổ thượng tướng quân Đỗ Tất Quý, xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc. 47
14-09-2012 Quyết định số 3018/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Miễu Nhị, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc. 48
14-09-2012 Quyết định số 3019/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Tháp chùa Báo Ân, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. 49
14-09-2012 Quyết định số 3020/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Phủ Bái Nại, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn. 50
14-09-2012 Quyết định số 3021/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Phủ BQĐ-UBND, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. 51
14-09-2012 Quyết định số 3022/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình làng Phú Đa Hậu, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống. 52
14-09-2012 Quyết định số 3023/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ họ Lê Công, xã Trung Ý, huyện Nông Cống. 53
14-09-2012 Quyết định số 3024/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Vân Đội (Mường Đòn), xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành. 54
14-09-2012 Quyết định số 3025/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền Tam Thánh, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành. 55
14-09-2012 Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nghè Cẩm Hoàng, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc. 56
14-09-2012 Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bái Ân, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. 57
14-09-2012 Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thanh Xã, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. 58
14-09-2012 Quyết định số 3029/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tiên Hòa, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. 59
14-09-2012 Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Nguyễn Thành, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc. 60
14-09-2012 Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Lại, xã Hà Dương, huyện Hà Trung. 61
14-09-2012 Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Đô đốc Quận công Nguyễn Húy Thành, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. 62
14-09-2012 Quyết định số 3033/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ và Lăng mộ Vũ Sư Thước, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc. 63
14-09-2012 Quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Lê Văn Minh, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. 64
14-09-2012 Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Chùa Cam Lộ, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. 65
14-09-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc chống lạm thu trong các trường và cơ sở giáo dục. 66
04-09-2012 Kế hoạch số 76/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 69
07-09-2012 Kế hoạch số 78/KH-UBND tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 74
11-09-2012 Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 78
14,096,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner