"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2012 Ngày 31 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2012 Quyết định số 3396/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
01-10-2012 Quyết định số 3213/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tại Thanh Hóa. 17
02-10-2012 Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI). 20
04-10-2012 Quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa. 29
04-10-2012 Quyết định số 3277/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa. 41
08-10-2012 Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giái chức huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 49
09-10-2012 Quyết định số 3337/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt tháng 9 năm 2012. 59
12-10-2012 Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa. 62
15-10-2012 Quyết định số 3381/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2015. 73
16-10-2012 Quyết định số 3400/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020". 82
16-10-2012 Quyết định số 3404/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh Thanh Hóa. 89
16-10-2012 Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công". 97
19-10-2012 Quyết định số 3449/QĐ-UBND thành lập Banh điều hành Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" giai đoạn 2012 - 2015. 105
19-10-2012 Quyết định số 3462/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập "Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng người có công Thanh Hóa". 107
19-10-2012 Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định sử dụng các loại công trình hạ tầng kỹ thuật thể dục thể thao cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. 122
26-10-2012 Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 127
09-10-2012 Kế hoạch số 85/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 129
14,095,791 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner