"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 15 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2013 Quyết định số 1273/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thay thế giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước. 04
22-04-2013 Quyết định số 1293/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước. 07
25-04-2013 Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 17
06-05-2013 Quyết định số 1440/2013/QĐ-UBND sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 27 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 32
10-05-2013 Quyết định số 1525/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2013 Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy định giá đất ở năm 2013 tại một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Sầm Sơn. 51
25-04-2013 Quyết định số 1356/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016. 54
Chủ tịch UBND tỉnh
16-04-2013 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 - 4 tuổi năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa. 67
17-04-2013 Quyết định số 1254/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân các địa phương trong thời gian giáp hạt năm 2013. 70
24-04-2013 Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013. 73
24-04-2013 Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập “Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thanh Hóa”. 79
06-05-2013 Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020. 99
04-05-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. 110
10-05-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 116
23-04-2013 Kế hoạch số 46/KH-UBND tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2013, tỉnh Thanh Hóa. 120
14,125,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner