"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2013 Ngày 30 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2013 Quyết định số 1879/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
06-06-2013 Quyết định số 1895/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức, hoạt động, nội dung thông tin của Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 12
14-06-2013 Quyết định số 2028/2013/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng Khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 22
17-06-2013 Quyết định số 2060/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 27
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
14-06-2013 Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 48
17-06-2013 Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 52
17-06-2013 Quyết định số 2061/QĐ-UBND ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 61
17-06-2013 Quyết định số 2062/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 69
18-06-2013 Quyết định số 2082/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành dệt, may tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến 2025. 73
27-06-2013 Quyết định số 2194/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2013 - 2015, của tỉnh Thanh Hóa. 86
28-06-2013 Quyết định số 2212/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 97
28-06-2013 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất. 101
20-06-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về phát động Xóa mù chữ giai đoạn 2013 - 2015. 115
25-06-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 119
14,126,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner