"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2013 Ngày 31 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2013 Quyết định số 2582/2013/QĐ-UBND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2013 Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa. 06
10-07-2013 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 32
16-07-2013 Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 44
19-07-2013 Quyết định số 2507/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 13/6/2011của UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Công thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011. 53
Chủ tịch UBND tỉnh
05-07-2013 Quyết định số 2344/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016. 55
12-07-2013 Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020. 62
15-07-2013 Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị có tiếp nhận cán bộ điều động, luân chuyển đến trong năm 2013. 69
17-07-2013 Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 75
25-07-2013 Quyết định số 2570/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lương thực, giai đoạn 2013-2018. 80
29-07-2013 Quyết định số 2608/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020. 86
01-07-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”. 110
05-07-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 114
14,126,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner