"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2013 Ngày 31 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2013 Quyết định số 3655/2013/QĐ-UBND bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
18-10-2013 Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2013 Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc công bố định mức, đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung). 16
07-10-2013 Quyết định số 3490/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định về việc sử dụng VLNCN để khắc phục ngay sự cố do lụt, bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 21
31-10-2013 Quyết định số 3857/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 27
Chủ tịch UBND tỉnh
01-10-2013 Quyết định số 3398/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2016. 42
03-10-2013 Quyết định số 3454/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thanh Hóa học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2013 - 2015”. 51
09-10-2013 Quyết định số 3523/QĐ-UBND về việc phân cấp đối tượng và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 06 tuổi, học sinh - sinh viên, người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, người thuộc hộ cận nghèo. 61
14-10-2013 Quyết định số 3600/QĐ-UBND phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía đường Việt Nam - Đài Loan đến năm 2020. 63
16-10-2013 Quyết định số 3632/QĐ-UBND về việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 73
29-10-2013 Quyết định số 3783/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ nguồn Trung ương bổ sung năm 2013. 77
30-10-2013 Quyết định số 3810/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 90
31-10-2013 Quyết định số 3856/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa. 97
01-10-2013 Kế hoạch số 111/KH-UBND thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg, ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020. 101
29-10-2013 Kế hoạch số 114/KH-UBND tổ chức triển khai "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013. 108
30-10-2013 Kế hoạch số 115/KH-UBND thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2014, tỉnh Thanh Hóa. 115
14,125,975 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner