"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2013 Ngày 30 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2013 Quyết định số 4095/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2013 Quyết định số 3883/QĐ-UBND về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành hệ thống Bảo vệ trẻ em tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2013-2020. 11
21-11-2013 Quyết định số 4110/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 20
Chủ tịch UBND tỉnh
18-11-2013 Quyết định số 4049/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý IV năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa. 36
18-11-2013 Quyết định số 4054/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014. 41
19-11-2013 Quyết định số 4075/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 50
27-11-2013 Quyết định số 4175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Cơ sở điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 86
28-11-2013 Quyết định số 4201/QĐ-UBND về việc giảm tiền thuê đất năm 2011, năm 2012. 109
28-11-2013 Quyết định số 4211/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá tài sản, vật kiến trúc đặc thù chưa có trong đơn giá 3638/2011/QĐ-UBND để áp dụng trong GPMB khu C - Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 114
12-11-2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2013. 117
06-11-2013 Kế hoạch số 119/KH-UBND thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 121
Ban chỉ đạo 127
28-11-2013 Kế hoạch số 123/KH-BCĐ kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 128
14,125,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner