"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 28 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2014 Quyết định số 178/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 558/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh. 03
15-01-2014 Quyết định số 191/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 05
17-02-2014 Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020. 10
26-02-2014 Quyết định số 542/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2014 Quyết định số 31/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014. 48
09-01-2014 Quyết định số 111/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 62
Chủ tịch UBND tỉnh
01-02-2014 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 78
15-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và Quản lý bảo vệ rừng năm 2014. 93
25-02-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách, trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 96
28-02-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 102
19-02-2014 Kế hoạch số 14/KH-UBND hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 105
14,131,831 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner