"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2014 Ngày 30 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ban Hội nhập KTQT và CĐ Chương trình XK
12-08-2014 Quyết định số 2538/QĐ-BHNXK ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2014 Quyết định số 2470/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 15
Chủ tịch UBND tỉnh
04-08-2014 Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 17
11-08-2014 Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa thành Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa. 20
15-08-2014 Quyết định số 2618/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hoá năm 2014 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 25
20-08-2014 Quyết định số 2678/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015. 31
22-08-2014 Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. 48
22-08-2014 Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" giai đoạn 2014 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 70
25-08-2014 Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý III năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 79
20-08-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu (năm 2013). 84
12-08-2014 Kế hoạch số 93/KH-UBND triển khai thực hiện bình ổn giá đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh. 100
15-08-2014 Kế hoạch số 97/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hoá năm 2015. 105
25-08-2014 Kế hoạch số 102/KH-UBND thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 2 năm 2014. 118
26-08-2014 Kế hoạch số 104/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 123
14,125,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner