"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2014 Ngày 30 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2014 Quyết định số 3470/2014//QĐ-UBND quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh. 04
24-10-2014 Quyết định số 3567/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa. 10
31-10-2014 Quyết định số 3705/2014/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
16-10-2014 Quyết định số 3461/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2014 Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, công chức làm công tác giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường. 39
Chủ tịch UBND tỉnh
16-10-2014 Quyết định số 3444/QĐ-UBND phê duyệt điều chuyển, bổ sung vốn của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn TPCP năm 2014. 41
16-10-2014 Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 45
16-10-2014 Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 50
21-10-2014 Quyết định số 3518/QĐ-UBND giao Kế hoạch vốn bổ sung đợt II thực hiện Chương trình 135 năm 2014. 52
22-10-2014 Quyết định số 3542/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh mức trợ cấp tiền ăn đối với các đối tượng bảo trợ đang nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa. 56
23-10-2014 Quyết định số 3552/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa. 58
30-10-2014 Quyết định số 3671/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ cho các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 74
31-10-2014 Quyết định số 3742/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4 và 5 tuổi còn thiếu năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 77
20-10-2014 Kế hoạch số 136/KH-UBND thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2015, tỉnh Thanh Hóa. 81
21-10-2014 Kế hoạch số 138/KH-UBND thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 86
21-10-2014 Kế hoạch số 140/KH-UBND thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 95
27-10-2014 Kế hoạch số 142/KH-UBND tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 102
31-10-2014 Kế hoạch số 146/KH-UBND tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2014; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 107
14,126,221 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner