"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2014 Ngày 31 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2014 Quyết định số 717/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
03-03-2014 Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Phát triển quỹ đất THANH HÓA. 14
04-03-2014 Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc ban hành Chư¬ơng trình công tác tư pháp năm 2014. 18
12-03-2014 Quyết định số 663/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ 2 năm học 2013-2014 tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 26
18-03-2014 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, năm 2015, năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 37
27-03-2014 Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 43
27-03-2014 Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. 50
31-03-2014 Quyết định số 885/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 63
06-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 91
10-03-2014 Kế hoạch số 19/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”. 94
11-03-2014 Kế hoạch số 20/KH-UBND phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014. 101
14,125,840 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner