"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2015 Ngày 15 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2015 Quyết định số 1345/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
01-04-2015 Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 10
06-04-2015 Quyết định số 1158/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2014 - 2015 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 16
07-04-2015 Quyết định số 1177/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa. 31
10-04-2015 Quyết định số 1268/QĐ-UBND phê duyệt đối tượng, dự toán kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2015. 45
15-04-2015 Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các công trình, dự án từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 75
15-04-2015 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 (Nguồn vốn sự nghiệp) của tỉnh Thanh Hóa. 81
06-04-2015 Kế hoạch số 47/KH-UBND triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 106
15-04-2015 Kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. 110
14,131,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner