"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2015 Ngày 31 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2015 Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1339/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
23-07-2015 Quyết định số 2687/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 05
30-07-2015 Quyết định số 2804/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 13
Hội đồng PHPBGD pháp luật
01-07-2015 Quyết định số 2440/QĐ-PHPB ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa. 18
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
07-07-2015 Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, mua máy móc nông cụ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg, năm 2015. 25
08-07-2015 Quyết định số 2489/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 32
14-07-2015 Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thanh Hóa. 40
17-07-2015 Quyết định số 2630/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 49
28-07-2015 Quyết định số 2742/QĐ-UBND phê duyệt Phương án công khai quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 61
30-07-2015 Quyết định số 2800/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Thanh Hóa. 86
31-07-2015 Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết do Dengue năm 2015. 99
21-07-2015 Kế hoạch số 106/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 112
28-07-2015 Kế hoạch số 109/KH-UBND triển khai tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. 118
30-07-2015 Kế hoạch số 111/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. 127
14,095,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner