"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2015 Ngày 31 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2015 Quyết định số 3085/2015/QĐ-UBND vê việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn. 03
19-08-2015 Quyết định số 3149/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế Quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1642/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 05
21-08-2015 Quyết định số 3196/2015/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT- BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 07
31-08-2015 Quyết định số 3294/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 10
31-08-2015 Quyết định số 3301/2015/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 17
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
19-08-2015 Quyết định số 3145/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015. 24
19-08-2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 26
19-08-2015 Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 28
20-08-2015 Quyết định số 3162/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí tạm cấp để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa, theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 38
20-08-2015 Quyết định số 3173/QĐ-UBND phê duyệt số hộ, số khẩu, diện tích, số lượng gạo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất thay thế đất nương rẫy theo Quyết định số 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015. 45
20-08-2015 Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vốn sự nghiệp năm 2015 (lần 2). 50
20-08-2015 Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cămpuchia. 56
24-08-2015 Quyết định số 3201/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt VII, năm 2015. 63
25-08-2015 Kế hoạch số 121/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. 76
31-08-2015 Kế hoạch số 122/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 81
14,095,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner