"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2015 Ngày 30 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-09-2015 Quyết định số 3787/2015/QĐ-UBND v/v quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 03
30-09-2015 Quyết định số 3793/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về quản lý điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 06
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
21-09-2015 Quyết định số 3612/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 14
24-09-2015 Quyết định số 3705/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 31
28-09-2015 Quyết định số 3762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa. 54
28-09-2015 Quyết định số 3764/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2015. 67
29-09-2015 Quyết định số 3766/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa”. 100
18-09-2015 Kế hoạch số 130/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 107
14,130,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner