"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2015 Ngày 31 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2015 Quyết định số 3952/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ học nghề cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa. 04
09-10-2015 Quyết định số 3968/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 11
19-10-2015 Quyết định số 4168/2015/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các công trình phúc lợi được sử dụng kinh phí thưởng trong thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020. 18
27-10-2015 Quyết định số 4312/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2015 Quyết định số 3890/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 34
28-10-2015 Quyết định số 4334/QĐ-UBND về việc quy định tiêu thức phân công, phân cấp cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 36
Chủ tịch UBND tỉnh
05-10-2015 Quyết định số 3889/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ và chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 42
07-10-2015 Quyết định số 3921/QĐ-UBND phê duyệt danh sách chủ tàu cá không tiếp tục tham gia thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã được phê duyệt tại Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 04/02/2015, Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; danh sách chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 3). 50
14-10-2015 Quyết định số 4071/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 54
16-10-2015 Quyết định số 4155/QĐ-UBND phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 68
16-10-2015 Quyết định số 4157/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 90
19-10-2015 Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016. 97
21-10-2015 Quyết định số 4214/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí tạm cấp để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa, theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 102
30-10-2015 Quyết định số 4407/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020. 107
07-10-2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện. 120
19-10-2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 122
13-10-2015 Kế hoạch số 142/KH-UBND triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 125
14,095,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner