"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2016 Ngày 31 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2016 Quyết định số 705/2016/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân trên địa bàn xã Quảng Cư, phường Trung Sơn, phường Trường Sơn và phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn bị ảnh hưởng của dự án “Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn”. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2016 Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. 10
11-03-2016 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hóa. 11
11-03-2016 Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thanh Hóa. 13
11-03-2016 Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Thanh Hóa. 15
11-03-2016 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Thanh Hóa. 17
11-03-2016 Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Thanh Hóa. 19
11-03-2016 Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 1 - huyện Mường Lát. 21
11-03-2016 Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 2 - huyện Quan Sơn. 23
11-03-2016 Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 3 - huyện Quan Hóa. 25
11-03-2016 Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 4 - huyện Bá Thước. 27
11-03-2016 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 5 - huyện Lang Chánh. 29
11-03-2016 Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 6 - huyện Ngọc Lặc. 31
11-03-2016 Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 7 - huyện Như Xuân. 33
11-03-2016 Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 8 - huyện Như Thanh. 35
11-03-2016 Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 9 - huyện Thường Xuân. 37
11-03-2016 Quyết định số 851/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 10 - huyện Thạch Thành. 39
11-03-2016 Quyết định số 852/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 11 - huyện Cẩm Thủy. 41
11-03-2016 Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 12 - huyện Thọ Xuân. 43
11-03-2016 Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 13 - huyện Thọ Xuân. 45
11-03-2016 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 14 - huyện Triệu Sơn. 47
11-03-2016 Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 15 - huyện Vĩnh Lộc. 49
11-03-2016 Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 16 - huyện Yên Định. 51
11-03-2016 Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 17 - huyện Thiệu Hóa. 53
11-03-2016 Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 18 - huyện Đông Sơn. 55
11-03-2016 Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 19 - huyện Quảng Xương. 57
11-03-2016 Quyết định số 861/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 20 - huyện Nông Cống. 59
11-03-2016 Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 21 - huyện Tĩnh Gia. 61
11-03-2016 Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 22 - huyện Tĩnh Gia. 63
11-03-2016 Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 23 - thị xã Sầm Sơn. 65
11-03-2016 Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 24 - huyện Hoằng Hóa. 67
11-03-2016 Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 25 - huyện Hoằng Hóa. 69
11-03-2016 Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 26 - huyện Hậu Lộc. 71
11-03-2016 Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 27 - huyện Nga Sơn. 73
11-03-2016 Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 28 - thị xã Bỉm Sơn. 75
11-03-2016 Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 29 - huyện Hà Trung. 77
11-03-2016 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 30 - thành phố Thanh Hóa. 79
11-03-2016 Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đơn vị bầu cử số 31 - thành phố Thanh Hóa. 81
Chủ tịch UBND tỉnh
08-03-2016 Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, mua máy móc nông cụ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg. 83
10-03-2016 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao của các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 90
14,096,310 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner