"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2017 Ngày 31 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2017 Quyết định số 4889/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2017 Quyết định số 4893/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020. 36
19-12-2017 Quyết định số 4923/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên. 54
27-12-2017 Quyết định số 5071/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 73
Chủ tịch UBND tỉnh
18-12-2017 Quyết định số 4892/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020. 83
19-12-2017 Quyết định số 4925/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất. 95
22-12-2017 Quyết định số 4989/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong năm 2018. 97
27-12-2017 Quyết định số 5078/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 100
19-12-2017 Kế hoạch số 212/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018. 102
14,095,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner