"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2017 Ngày 28 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2017 Quyết định số 433/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, Điều 4 tại Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;...được ban hành kèm theo Quyết định số 4652/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 04
14-02-2017 Quyết định số 473/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trích, mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 06
15-02-2017 Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 13
17-02-2017 Quyết định số 505/2017/QĐ-UBND quy định việc thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 17
22-02-2017 Quyết định số 559/2017/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 24
22-02-2017 Quyết định số 563/2017/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2017 Quyết định số 436/QĐ-UBND công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 đối với các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 32
23-02-2017 Quyết định số 572/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 36
24-02-2017 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 56
Chủ tịch UBND tỉnh
06-02-2017 Quyết định số 371/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 64
10-02-2017 Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế mẫu các công trình Trụ sở xã, Trạm y tế, Hội trường văn hóa đa năng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. 75
13-02-2017 Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2017. 83
13-02-2017 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017. 101
13-02-2017 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản năm 2017. 112
20-02-2017 Quyết định số 508/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 118
14,125,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner