"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2017 Ngày 15 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2017 Quyết định số 2385/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 03
06-07-2017 Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố “Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020. 05
14-07-2017 Quyết định số 2502/2017/QĐ-UBND quy định giá trần dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4. 46
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
03-07-2017 Quyết định số 2324/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 48
05-07-2017 Quyết định số 2384/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020. 67
12-07-2017 Quyết định số 2459/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. 80
13-07-2017 Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 91
13-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017. 95
13-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh. 99
06-07-2017 Kế hoạch số 110/KH-UBND xây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017. 107
12-07-2017 Kế hoạch số 111/KH-UBND kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng và thực hiện hương ước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 114
12-07-2017 Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 121
14,125,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner